วันที่
เวลา
รูปแบบการสอบ
สำหรับนักศึกษา
จำนวนผู้สมัคร
31 พฤษภาคม 2566
10.00 - 11.30 น.
ห้องสอบ ICT ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 80 ปี นักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป 1 คน