วันที่
เวลา
รูปแบบการสอบ
สำหรับนักศึกษา
จำนวนผู้สมัคร
30 พฤศจิกายน 2566
14.00 - 15.30 น.
ห้องสอบ ICT ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 80 ปี นักศึกษารหัส 65 19 คน
29 พฤศจิกายน 2566
14.00 - 15.30 น.
ห้องสอบ ICT ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 80 ปี นักศึกษารหัส 64 6 คน
29 พฤศจิกายน 2566
10.00 - 11.30 น.
ห้องสอบ ICT ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 80 ปี นักศึกษารหัส 64 11 คน
28 พฤศจิกายน 2566
14.00 - 15.30 น.
ห้องสอบ ICT ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 80 ปี นักศึกษารหัส 65 11 คน
27 พฤศจิกายน 2566
10.00 - 11.30 น.
ห้องสอบ ICT ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 80 ปี นักศึกษารหัส 64 0 คน
27 พฤศจิกายน 2566
14.00 - 15.30 น.
ห้องสอบ ICT ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 80 ปี นักศึกษารหัส 64 7 คน
27 พฤศจิกายน 2566
10.00 - 11.30 น.
ห้องสอบ ICT ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 80 ปี นักศึกษารหัส 58 - 63 0 คน